ADVOKAT

Advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna delatnost pružanja pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti Ustavom utvrđenih sloboda i prava domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica.Advokat je lice koje je upisano u imenik advokata, koje je položilo advokatsku zakletvu i koje se bavi advokaturom.

U svom radu advokat je dužan:

 • Da se stvarno i stalno bavi advokaturom;
  Da pravnu pomoć pruža stručno i savesno;
  Da čuva advokatsku tajnu;
  Da u profesionalnom radu i u privatnom životu koji je dostupan javnosti čuva ugled advokature.
  Advokat je dužan da kao profesionalnu tajnu čuva sve što mu je stranka poverila i ta njegova obaveza čuvanja advokatske tajne nije vremenski ograničena.

Pružanje pravne pomoći obuhvata:

 • Davanje pravnih saveta;
  Sastavljanje tužbi, žalbi, molbi i drugih podnesaka;
  Sastavljanje ugovora, testamenata, izjava i drugih isprava;
  Zastupanje i odbrana fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima;
  Od advokata treba razlikovati nadripisara.

Nadripisarstvo je davanje pravnih saveta i zastupanje uz nadoknadu od nestručnih lica – NEPRAVNIKA. Nadripisarstvo je krivično delo i kažnjava se zatvorskom kaznom.

Advokati moraju služiti interesima pravde kao i onima čija su im prava i slobode poverena, njihova dužnost nije samo da zastupaju svoju stranku već da joj budu savetnici u najboljem smeru.