Naknada štete

Ko drugome prouzrokuje štetu dužan ju je nadoknaditi. Šteta može biti materijalna na imovini oštećenih i nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti , naruženosti , povrede ugleda časti ili slobode prava ličnosti, kao i za strah ukoliko jačina bola i straha to opravdava. Šteta može biti stvarna ili...

Read More