Naplata dugova- potrživanja

Jedan od problema sa kojima se danas susreće većina građana i preduzeća je neredovna naplata potraživanja. Izostanak plaćanja dužnika je jedan od najčešćih uzroka nesolventnosti i nelikvidnosti, te uzrokuje lošije poslove rezultate poverioca, a istovremeno i nemogućnost izmirenja sopstvenih obaveza na vreme. Ukoliko poverioci duže čekaju sa svojom ...

Read More

Naknada štete

Ko drugome prouzrokuje štetu dužan ju je nadoknaditi. Šteta može biti materijalna na imovini oštećenih i nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti , naruženosti , povrede ugleda časti ili slobode prava ličnosti, kao i za strah ukoliko jačina bola i straha to opravdava. Šteta može biti stvarna ili...

Read More