Porodični pravo to je oblast koje uredjuje Zakon o porodici, Krivični zakon,Zakon o izvršenju i obezbedjenju
Porodični zakon odnosi se nna sva pitanja koje se odnose na porodične veze kao pto su bračna zajednica, vanbračna zajednica, razvod, utvrđivanje očinstva, utvrđivanje materinstva, starateljstvo,, izdržavanje (alimentacija), podela bračne tekovine, nasilje u podici

Porodično pravo se veoma razlikuje od drugih grana prava. Uglavnom porodični advokati deluju kao posrednici i pregovarači. Sud takođe deluje kao posrednik i pokušava da pomiri članove porodice u rešavanju problema između sebe čuvajući njihov odnos. Zakon predviđa strukturan proces koji omogućava strankama koje si uključene da reše svoje sporove mirnim putem, a ne kroz skup dugotrajan proces koji mogu da traju godinama.
Trudimo se da rešimo spor mirnim putem ili što je pre moguće, tako da svi dobiju nešto. Trudimo se da bude najmanje stresan postupak za samu porodicu