Krivični postupak

Krivični zakon je podešan da reguliše ponašanje pojedinca i grupe.

Parnični postupak

U parničnom postupku sud je dužan da raspravi i utvrdi sva činjenična i pravna pitanja.

Privredno pravo

Obuhvata materijalno pravne propise o stečaju, nedopuštenoj konkurenciji.

Naknada štete

Ko drugome prouzrokuje štetu dužan ju je nadoknaditi.

Porodično pravo

Razvod braka, zakonsko izdržavanje, poveravanje maloletne dece itd.

Obligaciono pravo

Sve vrste ugovora i aneksa na ugovore, naknada štete, isplata duga itd.
Više o našim uslugama klikni
Želite biti pripravnik u našoj advokatskoj kancelariji
Kontaktirajte nas
 

Naš put


Pružamo uspešne rezultate za naše klijente. Obećanje za naše klijente je da pružamo najbolji pravni savet i da dosledno prevazilazimo vaša očekivanja.

signature

 

Novinski intervju

Client logo
Client logo
Client logo