Advokat Saša Parežanin

Naša podrška je dostupna 24h dnevno

11070 Novi Beograd

Advokatska tarifa

Advokatska kancelarija naplaćuje svoje usluge u skladu sa važećom advokatskom tarifom prema vrednosti izvršene radnje. Advokat i stranka mogu ugovoriti besplatno zastupanje odnosno nagradu u procentu vrednosti predmeta koji se novčano mogu izraziti najviše do 30% , a koja se naplačuje po okončanju postupka samo u slučaju uspeha zajedno sa troškovima zastupanja ( rad na procenat, praksa ugovaranja je 10 do 15 % zavisno od vrednosti i prirode predmeta ).
Za kontinuirano pružanje pravne pomoći može se ugovoriti paušalni iznos nagrade koji se naplaćuje u određenim vremenskim razmacima po dogovoru advokata i klijenta.
Advokat i klijent mogu ugovoriti nagradu i u nižem iznosu od propisanog ali ne manje od 50% kao i u većem iznosu od propisanog ali ne više od petostrukog. (praksa je da se naknada od 50% može dogovoriti sa stalnim klijentima najčešće pravnim licima ili sa klijentima slabijih platežnih mogućnosti).


TARIFNI BROJ 13 – PROCENJIVI PREDMETI

VREDNOST SPORA PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO ŽALBA
Do 450.000,00 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
450.000,01 – 750.000,00 9.000,00 10.500,00 6.000,00 18.000,00
750.000,01 – 1.500.000,00 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
48.000.000,01 – 120.000.000,00
na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 dinara
se uvećava za po 30,00 dinara
45.000,00 + po 30,00 din 45.000,00 + po 30,00 din +1.500,00 ½ podneska + 1.500,00 Podnesak + 100%
120.000.000,01 – 300.000.000,00
na započetih 900.000,00 dinara nagrada od 52.200,00 dinara
se uvećava za po 30,00 dinara
52.200,00 + po 30,00 din 52.200,00 + po 30,00 din
+1.500,00
½ podneska + 1.500,00 Podnesak + 100%
Preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00
dinara nagrada od 58.200,00 dinara
se uvećava za po 30,00 dinara
58.200,00 + po 30,00 din a MAX do 88.200,00 din 58.200,00 + po 30,00 din a MAX do 88.200,00 din
+1.500,00
½ podneska + 1.500,00 Podnesak + 100%

TARIFNI BROJ 14 – NEPROCENjIVI PREDMETI

VREDNOST SPORA PODNESAK ROČIŠTE ODLOŽENO ŽALBA
Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, sud časti, porodični sud, upis u katastar, upravni postupak i spror, upis u APR 16.500,00 18.000,00 9.750,00 33.000,00
Postupci pred državnim organom ostali 19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
Zakonsko izdržavanje 19.500,00 21.000,00 11.250,00 39.000,00
Službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS 22.500,00 24.000,00 12.750,00 45.000,00
Utvrđivanje očinstva, prekršajni postupci, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija(neprocenjivi) upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS 22.500,00 27.000,00 14.250,00 54.000,00
Zakonsko izdržavanje, 6.000,00 7.500,00 4.500,00 12.000,00
Vršenje roditeljskog prava 11.250,00 12.750,00 7.125,00 22.500,00
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, cariski, policija), ostali sporovi VS. 30.000,00 31.500,00 16.500,00 60.000,00
Ostali sporovi pred upravnim sudom 36.000,00 37.500,00 19.500,00 72.000,00
Autorski sporovi (neprocenjivi) postupci pred ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) 45.000,00 46.500,00 24.000,00 90.000,00

OSTALE RADNjE
Sastavljanje isprava, pravni saveti i mišljenja, razledanje spisa i ostalo

ZASTUPANjE VIŠE STRANAKA UVEĆANjE PO 50 % ZA SVAKU STRANKU
Započeti sat, konsultativni sastanak 1.500,00
Dopisi 3.000,00
Pregled i razgledanje spisa 50% tarifnog broja
Pregled katastra, izvodi, prepisi, pravnosnažnost, izvršnost 20% tarifnog broja
Pravni savet usmeni 50%, pismeni 100% % tarifnog broja 1,7,8
NEPROCENjIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI
Ortački, generalni opšti, statut, osnivački akt pr.lica 30.000,00
Korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojediniačni akti državnih organa i lokalne samouprave 22.500,00
Zaveštanje (nerocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr.lica 19.500,00
Punomoće 13.500,00
Ostale izjave 11.250,00
O posluzi 16.500,00
O trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr.lica 25.500,00
Opšti akti državnih organa i lokalne samouprave 37.500,00
Ugovori 1,5% ili tarifni broj 7. Neprocenjivi Minimalno 11.250,00
Opomene 50% tarifnog broja 7. Neprocenjivi 6.000,00 Minimalno 3.000,00

KRIVIČNI POSTUPAK

ZAPREĆENA KAZNA Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru, poverljivi razgovor sa osumnjičenim, prijem rešenja o zadržavanju. Žalba, ponavljanje krivičnog postupka, zahtev za zaštitu zakonitosti, vanredno preispitivanje pravnosnažne presude Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, prigovor na optužnicu, odgovor na žalbu, vanredno ublažavanje kazne, molba za pomilovanje, odgovor na predlog za pon avljanje postupka Ostali podnesci
Do 3 godine 18.000,00 9.750,00 33.000,00 16.500,00 8.250,00
3 – 5 godina 24.000,00 12.750,00 45.000,00 22.500,00 11.250,00
5 – 10 godina 31.500,00 16.500,00 60.000,00 30.000,00 15.000,00
10 – 15 godina 46.500,00 24.000,00 90.000,00 45.000,00 22.500,00
Preko 15 god. 61.500,00 31.500,00 120.000,00 60.000,00 30.000,00

Vaš Zahtev

Poštovani, ako Vam treba detaljnije pojašnjenje ili imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas a naši advokati će Vam odgovoriti u roku od 24h.