Advokat Saša Parežanin

Naša podrška je dostupna 24h dnevno

11070 Novi Beograd

Naše Usluge

Krivični zakon
Krivični zakon

Krivični zakon je podešan da reguliše ponašanje pojedinca i grupe, tako da poštuju društvene norme.
Krivično pravo bavi se delima protiv društvenog poretka, koji su propisani zakonom kao krivčno delo …

Parnični postupak
Parnični postupak

U parničnom postupku sud je dužan da raspravi i utvrdi sva činjenična i pravna pitanja, te da donese odluku o tome da li je tvrdnja jednog učesnika u postupku osnovana i da li mu je pripadajuće subjektivno pravo povređeno …

Privredno pravo
Privredno pravo

Obuhvata materijalno pravne propise o stečaju, nedopuštenoj konkurenciji, industrijskoj svojini, poslovima efektnih berzi, menici i čeku, drugim hartijama od vrednosti, potom o osnivanju i gašenju (brisanju) privrednih društava …

Naknada štete
Naknada štete

Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je da je nadoknadi. Šteta može da bude materijalna na imovini oštećenih i nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove, zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, povrede ugleda časti ili slobode prava ličnosti …

Porodično pravo
Porodično pravo

Naš tim je specijalizovan za porodične odnose i prava deteta. Nudimo savetovanje, i pravne usluge u vidu pisanja bračnih i predbračnih ugovora, predloga za sporazumni razvod braka, tužbi za razvod braka, naplate alimentacije (zakonskog izdržavanja) …

Obligaciono pravo
Obligaciono pravo

Obligaciono pravo u Republici Srbiji. Sve vrste ugovora i aneksa na ugovore, naknada štete, isplata duga, raskida ugovora, sve vrste tužbi …

Naplata dugova

Jedan od problema sa kojima se danas susreće većina građana i preduzeća je neredovna naplata potraživanja.

Izostanak plaćanja dužnika je jedan od najčešćih uzroka nesolventnosti i nelikvidnosti, te uzrokuje lošije poslove rezultate poverioca, a istovremeno i nemogućnost izmirenja sopstvenih obaveza na vreme …