Advokat Saša Parežanin

Naša podrška je dostupna 24h dnevno

11070 Novi Beograd

Šta je advokat

Više o nama

45

ADVOKAT

Advokatura je nezavisna i samostalna profesionalna delatnost pružanja pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti Ustavom utvrđenih sloboda i prava domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica. Advokat je lice koje je upisano u imenik advokata, koje je položilo advokatsku zakletvu i koje se bavi advokaturom.

U svom radu advokat je dužan:

Da se stvarno i stalno bavi advokaturom;

Da pravnu pomoć pruža stručno i savesno;

Da čuva advokatsku tajnu;

Da u profesionalnom radu i u privatnom životu koji je dostupan javnosti čuva ugled advokature. Advokat je dužan da kao profesionalnu tajnu čuva sve što mu je stranka poverila i ta njegova obaveza čuvanja advokatske tajne nije vremenski ograničena. Pružanje pravne pomoći obuhvata:

Davanje pravnih saveta;

Sastavljanje tužbi, žalbi, molbi i drugih podnesaka;

Sastavljanje ugovora, testamenata, izjava i drugih isprava;

Zastupanje i odbrana fizičkih i pravnih lica pred sudovima i drugim državnim organima;

Od advokata treba razlikovati nadripisara. Nadripisarstvo je davanje pravnih saveta i zastupanje uz nadoknadu od nestručnih lica – NEPRAVNIKA. Nadripisarstvo je krivično delo i kažnjava se zatvorskom kaznom. Advokati moraju služiti interesima pravde kao i onima čija su im prava i slobode poverena, njihova dužnost nije samo da zastupaju svoju stranku već da joj budu savetnici u najboljem smeru.